نمایش یک نتیجه

چاپ دیجیتال فاکتور رسمی

چاپ فاکتور رسمی با کاغذ تحریر  ،فاکتور های رسمی برای کسب و کارها و شرکت ها و سازمان هایست که باید یک نسخه از فاکتور های فروش خود را به اداره ی امور مالیات ارائه دهند این کسب و کارها باید مالیات بر ارزش افزوده را برای مشتریان محاسبه نمایند و پس از اخذ از مشتری طبق فاکتور های رسمی مبلغ را به اداره مالیات پرداخت نمایند .